Výskum a vývoj

Všetky naše produkty sú výsledkom vlastného výskumu a vývoja. Väčšina našich zákazníkov sa na nás obracia v situácii, kedy štandardné riešenia neexistujú, či prestávajú uspokojivo fungovať. Každý nový problém najprv spoločne so zákazníkom analyzujeme.

Ak vidíme možnú cestu k riešeniu, prejdeme k vypracovaniu štúdie realizovateľnosti, na základe ktorej dospejeme k detailnému porozumeniu tohto problému. Až keď sme si istí, že dokážeme naplniť zákazníkove potreby, pristupujeme k vývoju technického riešenia.

Pred finálnym nasadením produktu do výrobného procesu ho spoločne so zákazníkom podrobíme testovacej prevádzke, ktorá odhalí prípadné odchýlky od zadaných požiadaviek. Až po ukončení testovacej prevádzky je zariadenie odovzdané zákazníkovi a proces jeho vývoja ukončený. Okrem priemyselného vývoja sa podieľame taktiež na príprave a riešení vedeckých projektov národného, či medzinárodného charakteru.

Výskum v praxi

Spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní

V uplynulých rokoch spracované štúdie, matematické modely a simulácie, overenie na funkčných vzoroch alebo reálnymi experimentmi

Výskum špeciálnych senzorov

Moderné materiály umožňujú využívanie rôznych fyzikálnych princípov na meranie potrebnej veličiny. Praktické riešenia vyžadujú niekedy využitie netypických prístupov, alebo materiálov. V portfóliu našich činností sa nachádza aj výskum špeciálnych senzorov, ktoré presne vyhovujú požiadavkám zákazníka. Máme skúsenosti s vedením vedeckých projektov v spolupráci s priemyslom aj akademickým sektorom. Vývoj moderných a inovatívnych meracích systémov je možné začať práve výskumnou projektovou spoluprácou.

Vývoj inteligentných meracích systémov

Meracie systémy často obsahujú komplexné funkcie, ktoré umožňujú pokročilé spracovanie signálov a vyhľadávanie konkrétnych udalostí, hodnôt, či správania sa meranej veličiny. V niektorých prípadoch sa inteligentné vyhodnotenie dosahuje kombináciou viacerých meraných veličín, doplnenie pôvodného meracieho systému o ďalšie údaje a ich kombináciu s meranou veličinou. V prípade záujmu je možné realizovať výskum s využitím prvkov umelej inteligencie.

Číslicové spracovanie signálov

Pre dosiahnutie požadovaných výsledkov merania je potrebné využiť možnosti číslicového spracovania signálov snímačov. Každé zákaznícke riešenie je originálne a rovnako originálne sú aj naše postupy pri filtrácii a spracovaní signálov. Všetky procesné časti spracovania signálov sú našimi riešeniami s ohľadom na konkrétne ciele. Pri našej práci využívame štatistické, časové aj frekvenčné analýzy a ich kombinácie.

Individuálny prístup k zákazníckym potrebám si vyžaduje originálne riešenia.

Spolupráca MUS-TEDO-EDIS

Pnutie v dopravníkovom pase, analýza pomerov pri spúšťaní

Komplexný projekt úlohy merania simulácie a analýzy na vybranom úseku pasovej dopravy v režime spúšťania pre zhodnotenie existujúceho stavu spúšťania a návrhy na riešenie stavu s cieľom minimalizovať riziko pretrhnutia pasu pri spúšťaní.

Dopravníkový pás je z hľadiska kybernetiky komplexný systém, má svoje dynamické vlastnosti a týmto je potrebné prispôsobiť riadiacu slučku. Kritické režimy práce sú dopravníkového pásu sú spúšťanie a zastavovanie. V týchto režimoch dochádza k akumulácii a uvoľňovaniu značného množstva energie do a z elastických deformácií dopravníkového pásu. Indukované pnutia môže spôsobiť kmitanie pásu v pozdĺžnom smere, čo môže viesť k rezonancii a v najhoršom prípade mechanickému poškodeniu dopravníkovej linky. Za účelom prevencie týchto nežiadúcich stavov sme sa podieľali na analýze mechanických napäťových pomerov v dopravníkovom páse.

Spolupráca MUS a.s., Most, CZ

Značenie dopravníkových pásov

Systém pre značenie dopravníkových pasov, v skratke ZDP. Prototyp systému ZDP bol postupne overovaný, upravovaný a vylaďovaný v rámci skúšobnej prevádzky na určených dopravníkoch, čím sa overil aj spôsob implementácie kódových značiek.

Zvyšovanie prevádzkovej doby bez poruchy je cieľom každého úseku údržby. Jedným z kritických bodov dopravníkových pásov sú lepené spoje. Vulkanizácia pásu je často vykonávaná v náročných podmienkach, ktoré vplývajú na kvalitu spoja. Vzniknutý spoj je kritickým bodom dopravníkového pásu, čím vzniká potreba tieto body rozlíšiť, označiť a následne monitorovať. Pre potreby značenia v ťažkých prevádzkových podmienkach sme v spolupráci s našim partnermi vyvinuli systém značenia dopravníkových pásov s využitím magnetizmu.