O nás

Náš príbeh

Príbeh našej firmy sa začal písať v 16.7.1990, kedy bolo založené Výskumné a vývojové družstvo preElektronické a Digitálne Systémy, skrátene EDIS v.v.d. Jednalo sa o jednu z prvých súkromných výskumných inštitúcií v bývalej ČSFR, ktorá sa už v roku svojho vzniku prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.  Predstavili sme systémy pre riadenie letovej prevádzky LETVIS, impulzné elektromagnetické vibrátory IMAG a magnetometre BG-90 a BG91. V decembri 1991 sa od EDIS-u odčlenila firma ALES s.r.o. s programom LETVIS a od tohto momentu sa firma EDIS venuje výskumu a vývoju špeciálnych prístrojov a systémov. Hlavným pojítkom našich aktivít je aplikovaný magnetizmus a senzorika.

Náš prvý vektorový magnetometer VEMA bol vyvinutý v roku 1992 a stal sa základom celého typového radu magnetometrov v dvoj, troj a štvorkanálových variantoch. V súčasnosti je používaná už tretia generácia magnetometra VEMA. Magnetometre VEMA našli vďaka svojim unikátnym vlastnostiam  širokospektrálne využitie. Nájdete ich na niekoľkých ústavoch Slovenskej akadémie vied, v laboratóriách viacerých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ale aj ústavoch Českej akadémie vied. Pre potreby Slovenskej akadémie vied sme vyvinuli aj niekoľko špeciálnych magnetometrov, vrátane diferenciálnych. Magnetometer VEMA nám umožnil vybudovať meracie pracovisko určené na analýzu magnetických vlastností materiálov. Tu boli po dobu niekoľkých rokov analyzované vzorky tavieb elektrotechnických ocelí vyvíjaných v oceliarňach VSŽ a vzorky ocelí pre výrobu koľajníc vyvíjaných v Třineckých železárnach. V roku 2012 sme sa magnetickými meraniami zapojili do archeologického prieskumuv lokalite Nižná Myšľa. Od roku 2015 sme sa podieľali na projekte prvej slovenskej družice skCUBE a taktiež aj na jej následníčke GRBAlpha (2021).

Skúsenosti s meraním magnetických polí nás priviedli v roku 1993 k vývoju indikátora feromagnetických telies na dopravníkových pásoch HFT. Systém HFT sa stal populárnym vďaka svojej citlivosti, presnosti detekcie kusového železa a vysokej spoľahlivosti. Zároveň je vysoko odolný voči mechanickému poškodeniu, prašnosti a poveternostným podmienkam. Je úspešne nasadzovaný na bagre v severných Čechách, chráni technologické celky v Třineckých železárnách (TŽ) ako aj viacerých elektrárňach v Tušimiciach. Systém si získal obľubu u zákazníkov adnes je implementovaný už vo fázy návrhu nových (KK1300 – rok 2011, zakladač aglomerace TŽ – rok 2020, KK1600 – rok 2022) alebo generálkovaných technologických celkov. V súčasnosti je do prevádzky nasadená už tretia generácia systému HFT a celkový počet inštalácií presiahol 70.

Rok 1996 bol významný vývojom elektromagnetického odmagnetovača C5 pre odmagnetovanie oceľových konštrukcií pred zváraním, na ktorý neskôr naviazala rada impulzných odmagnetovačov DEMAG, zavedená v roku 2010 pre spoločnosť Chirana. Tu naše odmagnetovače odstraňujú výrobné problémy počas procesu výroby lanciet. Impulzné odmagnetovače majú vysoký pomer výkonu a odmagnetovacieho účinku. Vďaka inovatívnemu princípu činnosti sú vysoko efektívne. Zatiaľ najvýkonnejší impulzný odmagnetovač DEMAG bol v roku 2018 inštalovaný vo firme PSL v Považskej Bystrici. Tento systém odmagnetováva telieska valivých ložísk do hmotnosti 32 kg s príkonom len 250 W. Zaujímavosťou je, že v prevádzke nahradil odmagnetovací tunel s príkonom 20 kW, ktorý nebol ani napriek vysokému výkonu schopný dosiahnuť požadované hodnoty zvyškového magnetizmu.

Popri aplikovanom priemyselnom vývoji sa aktívne zapájame do národných aj medzinárodných výskumných projektov. Jednalo sa o európske projekty EDA-ICET-SESAMO a SAFEMETAL v rámci 7. RP. Firma EDIS je aj zmluvným odberateľom výsledkov výskumu niekoľkých projektov APVV na základe ktorých realizuje vývoj priemyselných systémov pre priame uplatnenie v praxi. Po celý čas svojho pôsobenia podporuje rozvoj Laboratória aplikovanej magnetometrie a senzoriky založeného na pôde Vojenskej leteckej akadémie, v roku 2005 transformovanej na Leteckú fakultu TUKE, ako aj práce doktorandov na tomto pracovisku. Sponzoruje konferencie a semináre zamerané na problematiku magentometrie a úzko spolupracuje so Slovenskou magnetickou spoločnosťou (SMAGS).

Od roku 2019 sme sa okrem pokračujúceho vývoja magnetometra VEMA a systému HFT pripojili k pilotným projektom využívania magnetometrie pre potreby technickej diagnostiky strojov a zariadení. Overovacie merania boli vykonané na turbíne malej vodnej elektrárne s výkonom 400 kW, odsávacom ventilátore s výkonom 200 kW a nabíjacích staniciach elektromobilov rôznych výkonov. Rovnako sme sa podieľali na meraniach pre potreby hygieny práce s ohľadom na elektomagnetické vyžarovanie elektromobilov, či využitie odmagnetovačov pre potreby validácie technickej čistoty výrobných procesov. Podieľame sa na pilotnom výskume možností stimulácie mikroorganizmov vonkajším magnetickým poľom pre potreby ovplyvnenia ich rastu v biotechnických aplikáciách. Vzhľadom na skúsenosti s nedeštruktívnou archeológiou pracujeme na využití našich magnetometrov pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície. V neposlednom rade sa zaoberáme aj otázkou ochrany vyhradených priestorov pred narušením s využitím UAV. V spolupráci s LF TUKE sme vyvinuli a úspešne laboratórne otestovali systém pre detekciu dronov na blízke vzdialenosti určený pre perimetrickú ochranu priestorov, či budov v husto urbanizovaných oblastiach. Naša firma je držiteľom certifikátu ISO:9001, sme registrovaný výrobca snímačov fyzikálnych polía taktiež sme držiteľmi Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Naše aktivity sú širokospektrálne, ich spoločným menovateľom je magnetické pole. Táto všadeprítomná súčasť nášho sveta nám pomáha riešiť problémy našich zákazníkov inovatívne, nedeštruktívne a efektívne. Tešíme sa na naše budúce projekty v ktorých budeme môcť využiť svoj výskumný potenciál a dlhoročné skúsenosti. Pokiaľ vo svojej firme riešite problém, pri ktorom konvenčné metódy prestávajú fungovať, radi sa na Váš problém pozrieme.