Technická diagnostika

Prevádzka technických zariadení predpokladá sledovanie ich technického stavu za účelom monitorovania a plánovania údržby. Cieľom je prevencia porúch, ktorých odstránenie si vyžaduje finančné náklady spojené s neplánovanou odstávkou technického zariadenia. Magnetické pole točivých, alebo elektrických strojov a zariadení, ako aj magnetizácia feromagnetických konštrukčných prvkov sú potenciálnymi zdrojmi informácie o stave daného zariadenia. Meraním týchto magnetických polí vieme sledovať zmeny v čase a odhaliť vznikajúcu poruchu.

Na fotografii môžete vidieť umiestnenie meracích sond magnetometra počas merania.

Jedným z realizovaných príkladov je meranie stavu malej vodnej elektrárne s inštalovaným výkonom 400 kW poháňanou Kaplánovou turbínou. Výhodou diagnostiky pomocou magnetických polí je jej bezkontaktnosť. Meracia aparatúra sa položí do blízkosti meraného zariadenia a sníma magnetické pole. Na rozdiel od vibračných a tenzometrických meraní, je príprava takéhoto merania jednouchá a časovo nenáročná.

Analýzou nameraných údajov sme dokázali potvrdiť torzné kmitanie hriadeľa Kaplánovej turbíny bez nutnosti jej odstávky v podmienkach bežnej prevádzky malej vodnej elektrárne. Pre získanie rovnakého výsledku použitím tenzometrických metód by sme museli turbínu odstaviť, demontovať jej obal a na hriadeľ prilepiť snímače s meracou aparatúrou, opätovne zmontovať obal a uviesť turbínu do chodu. Úspora nákladov na odstávku a montážne práce je evidentná.

Detailne sme o možnostiach technickej diagnostiky písali vo vedeckom časopise Sustainability a prečítať si ho môžete na nasledujúcej adrese https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9197

 

Taktiež sme pripravili krátku prezentáciu v ktorej môžete vidieť zábery signálov počas viacerých meraní typických technických zariadení.

Prezentáciu vo verzii pdf si môžete stiahnuť na tomto odkaze .