Odmagnetovače

Odmagnetovač P9030E

Elektromagnetický odmagnetovač určený pre ručnú obsluhu

Impulzné odmagnetovače našej výroby predstavujú jedinečné technické riešenie odmagnetovania výrobkov, či polotovarov v procese výroby. Na rozdiel od tradičných odmagnetovacích tunelov sú naše odmagnetovače charakteristické vyššou účinnosťou odmagnetovania pri nižšej spotrebe energie. Odmagnetovač E120S s príkonom 200 W dokázal nahradiť odmagnetovací tunel s príkonom 20 kW, pričom odmagnetovací tunel nedokázal splniť ani požadovanú mieru odmagnetovania výrobkov.

 Špeciálny impulzný charakter odmagnetovacieho poľa zabezpečuje účinné a rýchle odmagnetovanie. Konštrukcia magnetického obvodu umožňuje dosiahnutie vyššej intenzity magnetického poľa v okolí odmagnetovaného predmetu, čo umožňuje odmagnetovať aj silne magnetované predmety. Magnetický obvod výrazne znižuje vyžarovanie magnetického poľa do okolia odmagnetovača, čím zároveň chráni obsluhu pracujúcu v jeho blízkosti. Odmagnetovaný predmet je obsluhou položený na pracovnú plochu odmagnetovača. Po umiestnení predmetu je spustený odmagnetovací cyklus.  

Odmagnetovač pracuje v režime nepretržitého odmagnetovania. Po zapnutí hlavného spínača spustí odmagnetovač odmagnetovací cyklus, ktorý sa po ukončení automaticky opakuje. Priebeh odmagnetovacieho procesu je signalizovaný LED diódou na telese odmagnetovača. Umožňuje tak vizuálnu kontrolu obsluhou počas práce s odmagnetovačom. Odmagnetovač sa skladá z dvoch samostatných častí. Sú to výkonová a riadiaca elektronika v rozvádzačovej skrini (EJ) a jednotka elektromagnetického odmagnetovača, tvorená magnetickým obvodom a budiacim vinutím (MJ).

Technické parametre

Odmagnetovacie zariadenie typuP9030E
Napájanie – rozvodná sieť1/N/PE AC 230V 50Hz, TN - S
Príkon200 VA
Charakter činnostizariadenie je svojou odmagnetovacou kapacitou v zapnutom stave určené pre aktívnu prevádzku cca 3 – 4 hod. denne
Zloženie / rozmery a hmotnosť jednotiekelektronická jednotka EJ C5 - 400 x 200 x 150 mm; 7,6 kg
elektromagnetická jednotka EMJ P9030E - 250 x 270 x 150 mm; 12,00 kg
Krytieelektronická jednotka EJ C5 : IP – 54
elektromagnetická jednotka EMJ P9030E : IP – 54
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000 – 4 – 41
412 – ochrana v normálnej prevádzke
413.1 – ochrana pri poruche
412.1 izolovaním živých častí
412.2 zábranami alebo krytmi
413.1 samočinným odpojením
Rozsah pracovných a skladovacích teplôtteplota okolia v aktívnom režime/skladovaní 5÷35°C / - 20 ÷ + 60°C
Odmagnetovač E120S

Impulzný odmagnetovač určený pre automatizovanú prevádzku.

Impulzné odmagnetovače našej výroby predstavujú jedinečné technické riešenie odmagnetovania výrobkov, či polotovarov v procese výroby. Na rozdiel od tradičných odmagnetovacích tunelov sú naše odmagnetovače charakteristické vyššou účinnosťou odmagnetovania pri nižšej spotrebe energie. Odmagnetovač E120S s príkonom 200 W dokázal nahradiť odmagnetovací tunel s príkonom 20 kW, pričom odmagnetovací tunel nedokázal splniť ani požadovanú mieru odmagnetovania výrobkov.

Špeciálny impulzný charakter odmagnetovacieho poľa zabezpečuje účinné a rýchle odmagnetovanie. Konštrukcia magnetického obvodu umožňuje dosiahnutie vyššej intenzity magnetického poľa v okolí odmagnetovaného predmetu, čo umožňuje odmagnetovať aj silne magnetované predmety. Magnetický obvod výrazne znižuje vyžarovanie magnetického poľa do okolia odmagnetovača, čím zároveň chráni obsluhu pracujúcu v jeho blízkosti. Odmagnetovaný predmet je do pracovného priestoru zanesený dopravníkovým pásom. To umožňuje dosiahnuť požadované umiestnenie predmetu v pracovnom priestore a zároveň znižuje riziko poradenia obsluhy pri nesprávnej manipulácii.

Odmagnetovač pracuje v dvoch režimoch. Základnom a synchronizovanom. V základnom režime beží odmagnetovací cyklus nepretržite. Po ukončení jedného cyklu sa automaticky spustí druhý. V synchronizovanom režime sa cyklus spustí až po zadaní povelu z nadradeného riadiaceho systému. Po ukončení cyklu o tom odmagnetovač informuje nadradený systém a čaká na ďalšie spustenie. Vzájomná komunikácia prebieha pomocou reléových kontaktov s pracovným napätím prispôsobeným potrebám nadradeného systému. Releové kontakty zabezpečujú galvanické oddelenie výkonovej elektroniky a riadiacej elektroniky. Priebeh odmagnetovacieho procesu je signalizovaný LED diódou na telese odmagnetovača. Umožňuje tak vizuálnu kontrolu obsluhou počas práce s odmagnetovačom. Odmagnetovač sa skladá z dvoch samostatných častí. Sú to výkonová a riadiaca elektronika v rozvádzačovej skrini (EJ) a jednotka elektromagnetického odmagnetovača, tvorená magnetickým obvodom a budiacim vinutím (MJ). V prípade požiadavky zákazníka je možné vybaviť odmagnetovač pólovými nadstavcami, ktoré umožňujú zväčšiť variabilitu rozmerov odmagnetovaných predmetov.

Technické parametre

OdmagnetovačE 120 S
Napájanie – rozvodná sieť1/N/PE AC 230V 50Hz, TN - S
Príkon200 VA
Charakter činnostiImpulzný, synchronizovaný
Zloženie / rozmery a hmotnosť jednotiek elektronická jednotka EJ E 120 S - 500 x 400 x 200 mm; 8,4 kg
magnetická jednotka MJ E 120 S - 620 x 650 x 320 mm; 160 kg
Krytieelektronická jednotka EJ E 120 S: IP - 54
magnetická jednotka MJ E 120 S : IP - 44
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000 – 4 – 41
412 – ochrana v normálnej prevádzke
413.1 – ochrana pri poruche
412.1 izolovaním živých častí
412.2 zábranami alebo krytmi
413.1 samočinným odpojením napájania v sieti TN
Rozsah pracovných a skladovacích teplôtteplota okolia v aktívnom režime/skladovaní 5÷35°C / - 20 ÷ + 60°C