Meranie pre potreby hygieny pracovného prostredia

Hygiena pracovného prostredia vo svojej komplexnosti zahŕňa aj vplyv magnetických polí na pracovníkov. Rovnako, ako elektrické a elektromagnetické polia, aj magnetické pole vplýva na organizmus. Jeho prejavy môžu byť fyziologické ale aj psychické. Človek vystavený silnému magnetickému poľu môže vnímať bolesti, mať poruchy zraku, alebo slabé zmeny na úrovni, ktorú fyzicky nepociťuje, no vedú ku krátkodobému zníženiu jeho mentálnych schopností, alebo nepozornosti. Keďže magnetické pole je vektorové, teda má svoj smer a veľkosť, častokrát je možné jeho vplyv na pracovníka znížiť jednouchým otočeným zdroja tohto poľa, alebo presunutím pracovníka do inej časti pracovného priestoru. Niekedy je zdroj magnetického poľa umiestnený za stenou, či inou stavebnou prekážkou. O jeho existencii a pôsobení nemusí pracovník, či zamestnávateľ ani vedieť. S využitím nášho magnetometra VEMA môžeme realizovať merania na overenie prítomnosti všetkých technických magnetických polí v rozsahu do 250 Hz čo pokrýva rozvodné siete aj spínané zdroje, rovnako tak prítomnosť modulačných frekvencií v prípade rotačných zdrojov.