Meranie magnetických vlastností feromagnetík

Magnetické vlastnosti feromagnetík sú dôležité najmä pri ich výrobe, pri výrobe výrobkov z nich, alebo pri vývoji zariadenia pracujúcim s premenou energie na magnetické pole, respektíve magnetizáciu materiálu. Niekedy je potrebné poznať vlastnosti materiálu aj pre potreby nastavenia výrobných, kontrolných, či bezpečnostných procesov. V týchto prípadoch je možné na dodanej vzorke materiálu vykonať meranie jej magnetizačnej krivky, takzvanej BH charakteristiky. Z jej tvaru a charakteristických bodov potom určíme magnetické vlastnosti danej vzorky materiálu. Typické parametre, ktoré určujeme sú hodnota koercívnej sily Hc, saturačnej indukcie Bs a remanentnej indukcie Br. V prípade potreby je možné z nameraných parametrov určiť hodnotu relatívnej permeability µr.