Indikátory feromagnetických telies – HFT

Indikátory feromagnetických telies série HFT sú počítačom riadené magnetometrické číslicové prístroje, vybavené algoritmami pre rozpoznávanie prítomnosti feromagnetických telies na pásových dopravníkoch. Sú predurčené pre mimoriadne obtiažne prevádzkové podmienky klimatické, vibračné, prašné a predovšetkým magnetické.

Úlohou systému HFT je ochrana pásových dopravníkov a technologických zariadení pred poškodením spôsobeným kusovým železom nachádzajúcim sa v prepravovanom materiály. Systém HFT bol vyvinutý v spolupráci s partnermi z ťažkého priemyslu na základe nášho magnetometra s patentovaným fyzikálnym princípom.

Základom práce systému HFT je dvojica skupín snímačov a budičov, ktoré sú umiestnené v ose pásu dopravníka. Súčasťou systému je aj snímač pohybu dopravníkového pásu. Počítačové spracovanie signálov slúži na vyhodnotenie magnetických javov v okolí snímačov v reálnom čase. Táto konfigurácia umožňuje detekciu prítomnosti feromagnetických telies na dopravníkovom páse.

Digitálne spracovanie signálov dáva systému  mimoriadnu odolnosť proti rušeniu, impulzom a prechodným javom od spínania výkonových zariadení. Systém vyniká aj mimoriadnou stabilitou parametrov. Pokiaľ nedôjde k zmene vlastností prepravovaného materiálu, nie je potrebné zasahovať do nastavení systému.

Systém HFT je vybavený jednodoskovým priemyselným počítačom s polovodičovým diskom.  Základné režimy sú signalizované opticky a informácia je k dispozícii aj na prepínacích reléových kontaktoch. Systémy HFT sú autodiagnostické. Po celý čas prevádzky je testovaná správna činnosť jednotlivých snímačov, blokov elektroniky, zapínania relé  a prítomnosť napájacieho napätia. Súčasťou softvéru je aj diagnostický blok pre komplexné overovanie funkčnosti systému, pre oživovanie po generálnych opravách alebo prípadnej poruche. Softvér vyhodnocuje podmienky rušenia a odporúča obsluhe optimálne nastavenia prevádzkových parametrov. Systém HFT zapisuje do svojej pamäte celý režim prevádzky (kedy bol zapnutý, kedy systém hlásil výskyt železa a dal signál do technologického procesu, kedy reagovala obsluha, prípadne kedy a v ktorej časti systému bola zistená porucha). V prípade výpadku napájacieho napätia sa systém regulárne vypína, blokuje chod pasu a urobí o danej skutočnosti prevádzkový zápis.

Vďaka hardvérovej a softvérovej modularite poskytuje systéme HFT viacero možností konfigurácie. Základný systém obsahuje plne funkčný komplet elektroniky, senzorov, budičov a softvéru pripravený pre prevádzku. Na základe požiadaviek zákazníka je možné systém doplniť o možnosť prepínania citlivosti snímania. V tejto variante je možné do nastavení systému uložiť až tri rôzne úrovne citlivosti, medzi ktorými je možné plynulo prepínať počas činnosti systému. Ďalšou voliteľnou súčasťou systému HFT je komunikačný modul. Ten umožňuje pripojenie systému HFT do lokálnej počítačovej siete, kam systém odosiela informácie o svojej činnosti a stave. V niektorých špecifických prípadoch, kedy je na dopravníkovom páse prepravovaný sypký feromagnetický materiál v ktorom je nutné detegovať kusové železo (železiarne a hute) je možné systém vybaviť špeciálnymi rámovými senzormi.

Fotografia zobrazuje umiestnenie magnetických senzorov pod dopravníkovým pásom skrývkového bagra povrchovej uhoľnej bane. Takéto umiestnenie vyhovuje ťažkým prevádzkovým podmienkam a chráni systém pred poškodením prepravovaným materiálom. Špeciálne číslicové filtre zabezpečujú ochranu pred rušením rotujúcimi valcami dopravníkového pásu. 

Fotografia inštalácia rámových snímačov na dopravníkovom páse aglomeračného zakladača. Prepravovaný sypký materiál nepredstavuje pre rámové senzory riziko, ako je tomu u skrývkových a uhoľných bagrov. Nízka rýchlosť dopravníkového pásu a nutnosť detekcie kusového železa vo feromagnetickom materiály si vyžadujú použitie rámových snímačov selektivitou.

Na fotografiách je vidieť kusové železo zachytené vďaka našim systémom HFT v Třineckých železárnách. Prvá fotografia ukazuje množstvo kusového železa zachytené za týždeň skúšobnej prevádzky nového aglomeračného zakladača na homologizačnej skládke. Druhá fotografia ukazuje kusové železo zachytené pred spekacími pecami v čase, kedy neboli systémy HFT nasadené na zakladačoch homologizačných skládok.